Komitet działa przy Wydziale V - Nauk Medycznych, Polskiej Akademii Nauk i swym zakresem obejmuje nauki związane z fizyką medyczną, inżynierią medyczną, telemedycyną, radiobiologią i metodami diagnostyki obrazowej. Komitet jest samorządną reprezentacją multi- i interdyscyplinarną nauk fizycznych, inżynieryjnych, medycznych i nauki o zdrowiu służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.